Vedtekter

NA Speedometer

Foto: 8000vueltas

Last ned som vedtekter som PDF

Vedtekter for Norsk MX5 / Miata klubb.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 11.11.99, endret ved ordinært årsmøte 30.06.12

§1     Klubbens navn er Norsk MX-5 / Miata Klubb, Klubbens internasjonale navn er Miata Club of Norway.
§2     Norsk MX5 / Miata klubb er en ideell forening som uten økonomisk interesse skal:

 • Fremme interessen for sportsvognen Mazda MX5 / Mazda Miata.
 • Ivareta medlemmenes interesse m.h.p. anskaffelse, bruk og vedlikehold av Mazda MX-5 / Mazda Miata.
 • Fremme kontakt med andre MX-5 / Miata eiere.

§3    Klubben skal ivareta klubbens målsetning ved å:

 • Drive nettside og diskusjonsforum på internett
 • Føre medlemsfortegnelse og register over medlemmenes biler
 • Arrangere klubbtreff
 • Holde kontakt og samarbeide med andre Miataklubber
 • Holde kontakt og samarbeide med norske Mazdaforhandlere og -importør, andre bilorganisasjoner og -myndigheter

§4    Medlemskap i Norsk MX-5 / Miata Klubb er åpen for alle med interesse for Mazda MX-5 / Mazda Miata.

§5    Klubbens øverste myndighet er årsmøtet. Klubbens medlemmer (ref. §7) har stemmerett ved årsmøtet, stemme kan avgis ved å delta på årsmøtet eller ved å avgi skriftlig fullmakt til et medlem som deltar på årsmøtet. Fullmakten skal inneholde navn og medlemsnummer til både fullmaktsgiver og fullmaktshaver.

Årsmøtet er beslutningsdyktig ved de fremmøtte medlemmer inklusive fullmaktsstemmer, saker avgjøres ved simpelt flertall med unntak av behandling av vedtektsendringer (§8) eller oppløsning av klubben (§9).

Ordinært årsmøte avholdes fortrinnsvis under sommerturen hvert år og innkalles skriftlig med 1 mnd. varsel. Forslag som skal fremmes på ordinært årsmøte må være styret i hende minst 2 måneder før årsmøtet, normalt innen 15. april, for utsendelse til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 1 mnd. varsel når styret finner det nødvendig eller når minst 10% av klubbens medlemmer skriftlig krever det. Forslag som skal fremmes på ekstraordinært årsmøte må oversendes styret sammen med kravet til årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 • Registrering av medlemskap og fullmakter, samt utlevering av stemmetegn
 • Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer som skal kosignere referatet
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av årsmøtereferat fra forrige årsmøte
 • Godkjenning av årsberetning
 • Godkjenning av regnskap og budsjett, fastsettelse av medlemskontingent
 • Innvilging av ansvarsfrihet for styremedlemmene
 • Valg av styre, valgkomité og revisor
 • Forslag fra styret
 • Innkomne forslag

 Det er ingen eventueltpost på dagsorden for årsmøtet, men forefallende saker kan tas opp til diskusjon uten avstemming etter at årsmøtet er hevet.

§6    Styret består av: Leder, kasserer, sekretær og styremedlem. Styret velges for 2 år av gangen slik at leder og styremedlem velges det ene året, kasserer og sekretær det andre året. Disse fire gis signatur og prokurafullmakt.

Valgkomitéen består av 2 medlemmer som ikke kan sitte i styret. Valgkomité og revisor velges for 1 år av gangen.

§7    Medlemskontingent betales som vedtatt på årsmøtet innen forfallsdag. Ved utestående medlemskontingent anses medlemmet som utmeldt, og medlemmet mister de medlemsrettigheter det måtte ha.

§8    Forslag til endringer av vedtektene sendes styret innen fastsatt frist for fremleggelse på årsmøtet. Godkjennelse av vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte årsmøtedeltakere.

§9    Klubben kan oppløses etter vedtak med 3/4 flertall på 2 påfølgende årsmøter.  Ved oppløsning tilfaller klubbens midler en veldedig organisasjon, utvalgt etter nærmere vedtak på oppløsningsmøtet.