Om klubben

Velkommen til Norsk MX-5/Miata Klubb!

Vi er noen hundre medlemmer av alle slag, fra alle samfunnslag og i alle aldre, med felles interesse i Mazda MX-5, verdens mest solgte roadster. På disse sidene vil du finne noe informasjon om bilen, mens på våre forumsider vil du finne enorme mengder kunnskap og lenker både for kjøp og enkelt vedlikehold, for å skru mer omfattende på bilen selv og oppussing. Og på forumet vårt finner du alt fra bane-entusiaster til folk som liker å beholde bilen så original som mulig og polerer hver skrue.

Medlemskontingenten er for tiden kr. 300,- per år, om du ønsker å melde deg inn, klikk her for innmeldingsskjema.

Vedtekter

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 11.11.99, endret ved ordinært årsmøte 30.06.12

§1     Klubbens navn er Norsk MX-5 / Miata Klubb, Klubbens internasjonale navn er Miata Club of Norway.
§2     Norsk MX5 / Miata klubb er en ideell forening som uten økonomisk interesse skal:

 • Fremme interessen for sportsvognen Mazda MX5 / Mazda Miata.
 • Ivareta medlemmenes interesse m.h.p. anskaffelse, bruk og vedlikehold av Mazda MX-5 / Mazda Miata.
 • Fremme kontakt med andre MX-5 / Miata eiere.

§3    Klubben skal ivareta klubbens målsetning ved å:

 • Drive nettside og diskusjonsforum på internett
 • Føre medlemsfortegnelse og register over medlemmenes biler
 • Arrangere klubbtreff
 • Holde kontakt og samarbeide med andre Miataklubber
 • Holde kontakt og samarbeide med norske Mazdaforhandlere og -importør, andre bilorganisasjoner og -myndigheter

§4    Medlemskap i Norsk MX-5 / Miata Klubb er åpen for alle med interesse for Mazda MX-5 / Mazda Miata.

§5    Klubbens øverste myndighet er årsmøtet. Klubbens medlemmer (ref. §7) har stemmerett ved årsmøtet, stemme kan avgis ved å delta på årsmøtet eller ved å avgi skriftlig fullmakt til et medlem som deltar på årsmøtet. Fullmakten skal inneholde navn og medlemsnummer til både fullmaktsgiver og fullmaktshaver.

Årsmøtet er beslutningsdyktig ved de fremmøtte medlemmer inklusive fullmaktsstemmer, saker avgjøres ved simpelt flertall med unntak av behandling av vedtektsendringer (§8) eller oppløsning av klubben (§9).

Ordinært årsmøte avholdes fortrinnsvis under sommerturen hvert år og innkalles skriftlig med 1 mnd. varsel. Forslag som skal fremmes på ordinært årsmøte må være styret i hende minst 2 måneder før årsmøtet, normalt innen 15. april, for utsendelse til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 1 mnd. varsel når styret finner det nødvendig eller når minst 10% av klubbens medlemmer skriftlig krever det. Forslag som skal fremmes på ekstraordinært årsmøte må oversendes styret sammen med kravet til årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 • Registrering av medlemskap og fullmakter, samt utlevering av stemmetegn
 • Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer som skal kosignere referatet
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av årsmøtereferat fra forrige årsmøte
 • Godkjenning av årsberetning
 • Godkjenning av regnskap og budsjett, fastsettelse av medlemskontingent
 • Innvilging av ansvarsfrihet for styremedlemmene
 • Valg av styre, valgkomité og revisor
 • Forslag fra styret
 • Innkomne forslag

 Det er ingen eventueltpost på dagsorden for årsmøtet, men forefallende saker kan tas opp til diskusjon uten avstemming etter at årsmøtet er hevet.

§6    Styret består av: Leder, kasserer, sekretær og styremedlem. Styret velges for 2 år av gangen slik at leder og styremedlem velges det ene året, kasserer og sekretær det andre året. Disse fire gis signatur og prokurafullmakt.

Valgkomitéen består av 2 medlemmer som ikke kan sitte i styret. Valgkomité og revisor velges for 1 år av gangen.

§7    Medlemskontingent betales som vedtatt på årsmøtet innen forfallsdag. Ved utestående medlemskontingent anses medlemmet som utmeldt, og medlemmet mister de medlemsrettigheter det måtte ha.

§8    Forslag til endringer av vedtektene sendes styret innen fastsatt frist for fremleggelse på årsmøtet. Godkjennelse av vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte årsmøtedeltakere.

§9    Klubben kan oppløses etter vedtak med 3/4 flertall på 2 påfølgende årsmøter.  Ved oppløsning tilfaller klubbens midler en veldedig organisasjon, utvalgt etter nærmere vedtak på oppløsningsmøtet.

Historie

Norsk MX-5 / Miata klubb ble stiftet i 1999 på Østlandet. Det startet med deltagelse på vårmønstring og lokale østlandsaktiviteter, men etterhvert begynte det å spre seg over fjellet til Rogaland. Klubben ble landsdekkende etterhvert som turer ble arrangert og møter ble satt på programmet og spredd i brev og e-post. Det ble også igangsatt hjemmesider og andre aktiviteter for å fremme klubben. Les mer om de tidlige årene 1999-2006 under «Det første året», skrevet av klubbens første leder Truls Reinskou.

Etterhvert som internett tok mer og mer over folk sine liv så vokste forumet til MX-5 klubben frem som en viktig arena. Her ble det mulighet for folk å finne ut alle hjertens lyster om bilen før de bestemte seg for å kjøpe, samt at de kunne kjøpe deler og få hjelp til å reparere bilen om noe skulle skje. Det er fremdeles slik at noen mest er aktive på forumet mens andre bare deltar på turkjøring, men det er fritt frem for alle i klubben. Lokallagene har noe for enhver smak så det er ingen grunn til å bare sitte foran PCen.

Sommerturen har alltid vært en viktig møteplass hvor man kan møte klubbens medlemmer fra hele landet. Her vises det beste fra hver region av landet fra åpen bil.

I 2019 er klubben altså 20 år, og «feirer» dette med å invitere med MX-5 entusiaster fra andre klubber i Europa til sommerturen.

Det første året

Norsk MX-5 / Miata klubb. Klubbens stiftelse og første driftsår. Av Truls Reinskou, leder 1999 – 2006.

På årsmøtet 2007 ble jeg oppfordret til å skrive noe om starten på Norsk MX-5 / Miata klubb:

Det hele startet som så mye annet med et helt tilfeldig møte forsommeren 1999. Jeg var på vei hjem fra lørdagens handletur i Sandvika da det kom en blå Miata i mot meg. Vi vippet høflig med lyktene til hverandre, og jeg så at den andre bilen vrengte rundt og kom etter meg. Ved første egnede veikant stoppet vi og hilste på hverandre. I den andre Miataen satt Jan Georg Larsen. Han var nettopp kommet hjem fra et treff med den svenske Miataklubben. Var jeg interessert i å bli med på å stifte en tilsvarende norsk klubb? Jeg hadde selv også savnet et norsk MX-5 miljø, så vi byttet navn og telefonnummer og ble enig om å ta kontakt igjen etter sommerferien.

Så dro jeg på bilferie til Skottland, og midt under omvisning på et whiskydestilleri ringte Jan Georg meg på mobilen. Han hadde gjort forespørsel om lokaler på Frognerseteren for et stiftelsesmøte, og vi ble enige om en dato i august som passet for oss begge. Så begynte vi å legge lapper på frontruten på alle MX-5 vi så og inviterte til stiftelse av en norsk MX-5 klubb. Jan Georg klarte til å med å få inn en kunngjøring i Mazdabladet.

Onsdag 25 august 1999 møtte vi så 12 MX-5 eiere (pluss copiloter) i 2. etasje på Frognerseterrestauranten. Jan Georg fortalte om sitt møte med Svenska Miataklubben på Kinekulle. Den svenske klubben var 5 år gammel og bød på et godt miljø for MX-5 og Miataeiere og han foreslo derfor overfor forsamlingen at vi skulle stifte en tilsvarende klubb i Norge. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Jan Georg hadde ikke selv lyst til å påta seg ledervervet i klubben, men var villig til å sitte som kasserer. Undertegnede påtok seg derfor ledervervet, mens Elisabeth Hangaas ble valgt til sekretær. Deretter ble de tilstedeværende registrert for opprettelse av medlemsliste. Styret ble pålagt å utarbeide forslag til vedtekter for klubben og organisere månedlige medlemstreff på et egnet sted. Jan Georg tilbød at hans private hjemmeside, janglars@c2i.net, kunne fungere som kontaktside for klubben inntil vi hadde fått laget en egen hjemmeside. Etter at møtet var hevet dro vi samlet opp til Tryvannstårnet for fotografering av den nye klubben. (Er det noen som har disse bildene? Ta i så fall kontakt med undertegnede eller klubbens nåværende leder Vidar Fjæran)

Styret avholdt sitt første styremøte i september, der vi la fremdriftsplaner for klubbens virke, gjorde de første utkastene til vedtekter, diskuterte flere alternative møtesteder for klubbens medlemstreff og luftet forslag for forskjellige tema av interesse for medlemsmøter. Vi ble enige om å kunngjøre medlemsmøte 2. torsdag i oktober.

Jan Georg hadde reservert møtelokale på Trollvannstua på Grefsen, og torsdag 14/10 kl 1900 møttes de fleste fra stiftelsesmøtet pluss et par nye til noen hyggelige timer med kaffe og wienerbrød. Det var for sent på året og for mørkt til at det noen felles kjøretur eller titting i hverandres motorrom, men det var en hyggelig stemning over kaffekoppene med mye prat om hva vi kunne gjøre når våren og cab-sesongen kom tilbake. Vi ble enige om å samles igjen på samme sted i november. Til da skulle også styret fremlegge et forslag til vedtekter for klubben.

Ved klubbens medlemsmøte torsdag 11/11 var klubben i krise. Jan Georg hadde fått et hjerteattakk og døde helt plutselig bare noen dager før møtet. Det var med dyp sorg vi måtte innse at klubbens grunnlegger, kasserer og medlem nr. 1 kun skulle få oppleve et spirende klubbmiljø i én måned. I tillegg hadde vår sekretær Elisabet informert meg at hun skulle flytte til Danmark og måtte trekke seg fra klubben og styret.

Der var vi, klubben hadde en leder, men resten av styret manglet. Jeg måtte derfor omdefinere medlemsmøtet til et irregulært, ekstraordinært årsmøte for å få valgt et nytt styre. Heldigvis var det møtt opp så mange medlemmer at møtet ville være formeldt beslutningsdyktig. Geir Bossum og Arne Espen Gigstad sa seg straks villige til å tre inn i styret, og de ble valgt med akklamasjon til henholdsvis sekretær og styremedlem. Kassererposten ble ikke besatt og undertegnede tok på seg denne funksjonen i tillegg til ledervervet.

Kubbens første styre hadde utarbeidet et forslag til vedtekter til klubben før styret kollapset, og forslaget ble gjennomgått på møtet punkt for punkt. Mest diskusjon ble det om kubbens navn. De fleste medlemmene eide bruktimportert amerikansk Miata og ville at klubben skulle hete Norsk Miata klubb etter mønster av de amerikanske klubbene og mange andre europeiske klubber. Den norske Mazdaimportøren Kolberg Motor hadde i forkant gitt oss signaler om at siden modellen i Europa heter MX-5 ville de sette pris på om denne modellbetegnelsen fremkom i klubbnavnet. Kompromisset ble at klubben fikk navnet Norsk MX-5 / Miata klubb, og med internasjonalt navn Miata Club of Norway.

Vi forsøkte oss med et nytt medlemsmøte 9/12, men denne gangen møtte det opp bare 5 medlemmer. Trollvannstua var dessuten stengt, så vi forflyttet oss til nærmeste pizzarestaurant på Sinsen.

Lørdag 1/1-00 ble sesongen 2000 åpnet ved at undertegnede representerte klubben ved Helårsklubbens tradisjonelle vårmønstring, som er en samling av alle typer åpne kjøretøyer ved Universitetet på Karl Johans gate for felles kortesje opp til Frognerseteren. En fantastisk opplevelse som jeg har deltatt på hvert år siden. De siste årene har jeg også fått følge med andre fra klubben.

Vintersesongen forløp ellers stort sett i det stille, mange hadde satt bilen inn for vinteren, men torsdag 10/2 inviterte vi oss selv til medlemsmøte hos importøren Kolberg Motor for å knytte kontakt. Det ble en litt flau seanse. Kolberg hadde kjøpt inn pizza til ca 25 personer, vi møtte opp med 3 fra styret pluss 2 andre medlemmer. Men vi fikk et flott foredrag om utviklingen av MX-5, fra de første idé-skisser til ferdig utviklet modell. Idéen bak konseptet MX-5 var å gjenskape den klassiske britiske 2-seters roadsteren, som stort sett hadde gått i dvale med MGB og Triumph. Det skulle være en åpen cabriolett og ikke noen targa- eller T-tak-løsning med avtagbare takluker, som for eksempel Toyota MR2. Taket skulle være av canvas og skulle holde regnet ute, men ikke være så 100% luftett at det føltes som en lukket bil. Det ble til og med spøkt med å legge inn en ørliten oljelekkasje i motoren for å gjennomføre følelsen av engelsk roadster, men denne spøken ble ikke fulgt opp. Som de fleste av dere vet ble bilen introdusert på det amerikanske markedet i 1989 og i Europa i 1990.

Ordinært årsmøte 2000 ble avholdt 10/3 -00 etter at innkalling var sent alle medlemmene som e-mail eller brev. Det møtte 10 medlemmer, deriblant 2 som kom helt fra Stavanger. Etter oppfordring tok hele styret gjenvalg, kassererposten ble heller ikke denne gangen besatt av et eget styremedlem, så kassererfunksjonen ble igjen tillagt leder. Kontingenten ble etter diskusjon enstemmig vedtatt til kr 250,- begrunnet av at klubben forventes å få en del etableringsutgifter, spesielt i forbindelse med egen hjemmeside. Det viktigste resultatet av årsmøtet var likevel at vi fikk opprettet kontakt med et gryende Rogalandsmiljø.

I begynnelsen av mai deltok klubben for første gang på Norsk Sportsvognklubbs offisielle Vårmønstring på Øvrevoll i Bærum. Dette er et arrangement som Sportsvognklubben har arrangert siden slutten av 70-årene, som samler alt fra gamle veteraner til det siste av eksotiske italienere. MX-5klubben stilte med 15-20 biler som fikk tildelt et samlet oppstillingsområde på gressplenen innenfor hovedinngangen. En herlig dag i strålende solskinn og sommertemperatur.

Styret hadde gjennom vinteren og våren vært på utkikk etter et egnet sted for å møtes gjennom sesongen. Siden størstedelen av medlemsmassen kom fra Osloområdet, ble det her vi søkte. Kriteriene var En stor nok plass til at alle kunne parkere samlet. Ingen parkometre eller andre avgiftsvederstyggeligheter. Et serveringssted i umiddelbar nærhet for en kopp kaffe eller en Cola.

Tyrigrava ved gamle Mossevei er et gammelt møtested for motorfolket, men her druknet vi blant amerikanere og motorsykler.

Frognerseteren ble forkastet p.g.a. for mange turister og andres parkerte biler

Etter en intensiv runde med befaringer falt valget på Sjøflyhavna kro ved Gamle Fornebu. Her møtes vi den 2. torsdag i hver måned kl 1900 fra april til oktober.

Frem til nå hadde klubben basert seg på Jan Georg Larsens personlige hjemmeside for å holde kontakt med medlemmene, med velvillig hjelp fra Jan Georgs sønn Per Mabøl, men vi savnet en egen hjemmeside i eget navn. Dette ble den viktigste oppgaven til vårt styremedlem Arne Espen, siden han jobbet i IT-bransjen. En gang ut på vårparten 2000 var 1. utgave av www.mx5-miata.no på nettet. Ved årsskiftet 1999 – 2000 hadde klubben 31 medlemmer. Etter at vi kom på nettet begynte medlemmene å strømme inn. I tillegg fikk vi mange henvendelser fra andre interesserte.

En av de viktigste oppgavene styret tidlig påla seg selv var å arrangere felles sommerturer for medlemmene. Sommeren 2000 fikk styret for kort tid til å planlegge en større sommertur, men på hjemmesiden foreslo vi en felles St.Hansfeiring med overnatting i telt ved Tyrifjorden. Nå hadde muligens de fleste andre planer for St.Hans, det fristet ikke med telttur, eller var det fordi det plaskregnet på St.hansdagen? i alle fall møtte ingen opp for felles avreise fra Sjøflyhavna. I alle årene senere har klubben likevel arrangert fantastiske sommerturer fra torsdag til søndag rundt St.Hans.